WARUNKI SPRZEDAŻY

WARUNKI SPRZEDAŻY: Ogólne warunki umowy. Informacje dla klienta

ZAKRES: Niniejsze ogólne warunki umowy (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o. (zwanego dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez konsumentów, użytkowników, firmy lub przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są osobami fizycznymi czy prawnymi (zwanymi dalej „Klientem”) ze Sprzedawcą, w odniesieniu do towarów i / lub usług sprzedawanych przez Sprzedawcę lub na stronie internetowej Sprzedawcy. Niniejsze warunki wykluczają zastosowanie własnych postanowień Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Dostawy materiałów lub usług dokonywane przez Sprzedawcę podlegają wyłącznie następującym ogólnym warunkom sprzedaży ; wszelkie klauzule lub warunki ustanowione przez Klienta są nieważne w odniesieniu do Sprzedawcy, jeżeli nie zostały uprzednio zaakceptowane na piśmie przez przedstawiciela prawnego Sprzedawcy. (Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach, które nie wchodzą w zakres jej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej lub zawodowej. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, przedsiębiorca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę osobową posiadającą osobowość prawną działającą w celach związanych z jej działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą lub zawodową, w tym za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz).

ZAMÓWIENIA: Każde zamówienie Klienta wynikające z wyceny (zwanej również „Ofertą”) musi wskazywać odniesienie do wyceny, aby umożliwić identyfikowalność z nią i zostanie uznane za ważne, jeśli zostanie otrzymane w terminie wskazanym w wycenie, a w przypadku braku wyraźnego wskazania tego terminu, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wyceny; po tym okresie Sprzedawca ma prawo nie uznać wyceny i / lub warunków w niej zastosowanych za ważne. Zamówienia są uznawane za ważne tylko wtedy, gdy zostały przekazane Sprzedającemu na piśmie (również przesłane faksem lub pocztą elektroniczną) i muszą określać, dla każdej zamówionej pozycji: ilość i dokładną nazwę. Zamówienia są wiążące i wiążące dla Klienta. Wszelkie zmiany i / lub anulowanie wysłanych zamówień muszą być wymagane przez Klienta zawsze i wyłącznie na piśmie i mogą być zaakceptowane przez Sprzedawcę tylko w przypadku, gdy nie jest to materiał specjalny i tylko wtedy, gdy producent towarów zaakceptuje podobne żądanie od Sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczania produktów w wersjach innych niż wskazane w katalogach, cennikach itp. i zgłoszonych na zamówienia Klienta w równoważnych wykonaniach, które nie przedstawiają zmian w cechach funkcjonalnych; chcąc otrzymać konkretne wykonanie produktu, należy złożyć wyraźne żądanie, po którym nastąpi określona akceptacja Sprzedawcy. Wszelkie deklaracje poświadczające pochodzenie towarów lub certyfikaty zgodności muszą być wymagane od Sprzedającego przy składaniu zamówienia. Nie akceptujemy żadnego rodzaju kar związanych z realizacją zamówień otrzymanych przez Sprzedającego.

WARUNKI DOSTAWY: Warunki dostawy nie są obowiązkowe, lecz mają charakter orientacyjny (z wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności): oznacza to, że nawet jeśli są one przestrzegane przez Sprzedającego w miarę możliwości, są one zawsze i tylko orientacyjne, a Sprzedający musi polegać na warunkach dostawy podawanych od czasu do czasu przez producenta. Ponadto Sprzedawca nie uważa się za zobowiązanego do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu dostawy i/lub anulowania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej i/lub nieprzestrzegania warunków umowy przez Klienta.

CENY I OPŁATY: Ceny wskazane przez Sprzedającego, przy ustnych lub pisemnych ofertach, są zawsze przeznaczone dla towarów dostarczanych loco magazyn Sprzedającego (Incoterms ExWorks), z wyłączeniem opakowania i transportu; Sprzedający zastrzega sobie również prawo do ich zmiany, jeśli w trakcie dostawy będzie zmuszony do ich modyfikacji w wyniku zmian cen narzuconych przez producentów. W szczególnych sytuacjach, gdy klient korzysta z warunku „carriage free”, Sprzedawca może zażądać opłaty za zarządzanie zamówieniem w wysokości 5,00 € za każde otrzymane zamówienie klienta, jeśli podstawa opodatkowania związana ze sprzedażą produktów jest niższa niż 100,00 €.

WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI: Dostępna metoda wysyłki to CPT – Carriage Paid To – Incoterms z kosztem naliczonym na fakturze lub EXW – ExWorks – Incoterms. Dostępni kurierzy to: DHL lub DHL Express. W przypadku CPT kwota kosztów wysyłki zależy od wagi, objętości i wybranej usługi i zostanie naliczona bezpośrednio na fakturze. W przypadku zamówień produktów niedostępnych w magazynie, dostawa zostanie przekazana Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od dostawcy. Towar wysyłany jest kurierem na adres wskazany przez Klienta. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem wskazanego adresu wysyłki. Jeżeli kurier zwróci towar Sprzedawcy z powodu niemożności dostarczenia go Klientowi, kosztami nieudanej przesyłki zostanie obciążony Klient. Nie dotyczy to sytuacji, gdy okoliczność uniemożliwiająca dostawę nie jest zawiniona przez samego Klienta lub gdy był on czasowo niezdolny do przyjęcia oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca nie poinformował o wykonaniu takiej usługi i/lub Klient otrzymał powiadomienie o wysyłce i śledzeniu przesyłki wysłane automatycznie pocztą elektroniczną. Zamówienie może być realizowane poprzez dostawy częściowe lub wielokrotne przesyłki opłacane przez Klienta, jeśli dostawy częściowe są niedopuszczalne Klient musi o tym poinformować wraz z zamówieniem.

PRZESYŁKI: Dostawa jest rozumiana jako dokonana w magazynie Sprzedawcy, po przekazaniu materiału bezpośrednio Klientowi lub przewoźnikowi, niezależnie od tego, czy kurier został wybrany przez Sprzedawcę czy Klienta; przesyłki są zawsze przeznaczone do realizacji w imieniu Klienta i na jego własne ryzyko, nawet w przypadkach, w których przyznano „bezpłatne w miejscu przeznaczenia”. Jeśli klient nie udzielił instrukcji dotyczących wysyłki towarów lub nie odebrał ich niezwłocznie, zostaną one wysłane kurierem za pobraniem. Jeżeli klient wskazał, że dokona odbioru w magazynie Sprzedawcy, w przypadku nieodebrania lub opóźnienia w odbiorze, koszty poniesione w związku z pobytem w magazynie zostaną naliczone na poczet kosztów Sprzedawcy i bez odpowiedzialności Sprzedawcy za ich zachowanie.

SPORY: Reklamacje dotyczące wszelkich manipulacji lub braków materiałów muszą być zawsze zgłaszane przez odbiorcę przewoźnikowi. Odbiorca musi zgłosić wady w ciągu ośmiu dni od ich otrzymania, a wady ukryte w ciągu ośmiu dni od ich wykrycia . Reklamacja nigdy nie będzie podstawą do anulowania lub zmniejszenia zamówienia przez Klienta, a tym bardziej do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania przez Sprzedawcę. Reklamacja nie zostanie w żaden sposób uznana, jeśli zakwestionowane części zostały naruszone, naprawione lub zmontowane. Jakikolwiek spór dotyczący produktów wysyłanych lub już wysłanych lub będących w posiadaniu Klienta, nie zwalnia go z obowiązku odebrania całej zamówionej ilości, a w każdym razie z dokonania płatności w ustalonym terminie.

PŁATNOŚCI: Płatności należy dokonywać w sposób ustalony w zamówieniu. Po upływie uzgodnionego terminu płatności, bez uszczerbku dla prawa do żądania zapłaty, Sprzedawca naliczy odsetki za zwłokę, których wysokość zostanie ustalona zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy Kodeksu Cywilnego ar. 481. Ponadto, w przypadku opóźnienia lub braku płatności ze strony Klienta, Sprzedawca może zawiesić dostawę zamówionych towarów lub anulować pozostałą część zamówienia, powiadamiając o tym Klienta, który nie będzie uprawniony do odszkodowania lub rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Sprzedawcy.

ZWROTY: Wszelkie zwroty towarów muszą być zawsze wcześniej uzgodnione z biurem sprzedaży, nawet w przypadku nieprawidłowej dostawy przez Sprzedawcę i mogą być przyjęte tylko wtedy, gdy materiał i jego opakowanie są całkowicie nienaruszone . W przypadku towarów regularnie zarządzanych przez Sprzedawcę w magazynie, zwrot z powodu nieprawidłowego zamówienia przez Klienta będzie wiązał się z opłatą w wysokości 10% podlegającej opodatkowaniu wartości pozycji w celu przetworzenia pliku, przy minimalnej kwocie 15,00 €. W przypadku materiałów specjalnych lub nie znajdujących się w katalogu lub nie zarządzanych w magazynie i specjalnie zamówionych, zwrot nie może być w żaden sposób zaakceptowany. Z wyjątkiem przypadku nieprawidłowej dostawy przez Sprzedawcę, dostawa zatwierdzonego zwrotu będzie zawsze obowiązkiem Klienta, w przypadku korzystania z kuriera Sprzedawcy koszt zostanie naliczony.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedogodności jakiegokolwiek rodzaju, które wystąpią podczas korzystania z produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę, niezależnie od tego, czy zostaną one uznane za wadliwe, czy nie, nawet w przypadku, gdy Sprzedawca zaprojektował odpowiednie zastosowanie. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za otrzymanie rysunków, w tym rysunków stanowiących podstawę ograniczeń NDA (Non Disclosure Agreement) lub patentów, przesłanych przez Klienta w celu specyfikacji zamawianego materiału. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej przydatności komponentów w odniesieniu do określonego typu lub obszaru zastosowania , ponieważ przydatność ta jest powiązana z konstrukcyjnymi aspektami zastosowania. Komponenty muszą zostać przetestowane przez klienta w warunkach rzeczywistego użytkowania pod kątem jego konkretnego zastosowania i potrzeb.

RĘKOJMIA ZA WADY: W sprawach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy ustawy.

ODSTĘPSTWA: Wszelkie odstępstwa lub zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży muszą zostać wyraźnie potwierdzone i zaakceptowane na piśmie przez przedstawicieli prawnych stron umowy.

PRAWNA SIEDZIBA I WŁAŚCIWY SĄD: Prawna siedziba Sprzedającego znajduje się w Warszawa ul. Dziewosłęby 14/1, w przypadku wszelkich sporów właściwym sądem jest sąd w Warszawa, z wyłączeniem wszelkich innych. w przypadku wszelkich sporów właściwym sądem jest sąd w Warszawa, z wyłączeniem wszelkich innych.

S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.
– ul. Dziewosłęby 14/1 – 04-403 Warszawa – POLAND –
Tel: +48226735548 – E-mail: info@stmech.com
– VAT ID: PL9521961557-

WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne warunki umowy.
Informacje dla klienta

WARUNKI SPRZEDAŻY: Ogólne warunki umowy. Informacje dla klienta

ZAKRES: Niniejsze ogólne warunki umowy (zwane dalej „Ogólnymi Warunkami”) S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o. (zwanego dalej „Sprzedawcą”) mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez konsumentów, użytkowników, firmy lub przedsiębiorstwa, niezależnie od tego, czy są osobami fizycznymi czy prawnymi (zwanymi dalej „Klientem”) ze Sprzedawcą, w odniesieniu do towarów i / lub usług sprzedawanych przez Sprzedawcę lub na stronie internetowej Sprzedawcy. Niniejsze warunki wykluczają zastosowanie własnych postanowień Klienta, chyba że uzgodniono inaczej. Dostawy materiałów lub usług dokonywane przez Sprzedawcę podlegają wyłącznie następującym ogólnym warunkom sprzedaży ; wszelkie klauzule lub warunki ustanowione przez Klienta są nieważne w odniesieniu do Sprzedawcy, jeżeli nie zostały uprzednio zaakceptowane na piśmie przez przedstawiciela prawnego Sprzedawcy. (Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, konsument oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach, które nie wchodzą w zakres jej działalności handlowej, przemysłowej, rzemieślniczej lub zawodowej. Zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, przedsiębiorca oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną lub spółkę osobową posiadającą osobowość prawną działającą w celach związanych z jej działalnością handlową, przemysłową, rzemieślniczą lub zawodową, w tym za pośrednictwem innej osoby działającej w jej imieniu lub na jej rzecz).

ZAMÓWIENIA: Każde zamówienie Klienta wynikające z wyceny (zwanej również „Ofertą”) musi wskazywać odniesienie do wyceny, aby umożliwić identyfikowalność z nią i zostanie uznane za ważne, jeśli zostanie otrzymane w terminie wskazanym w wycenie, a w przypadku braku wyraźnego wskazania tego terminu, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wyceny; po tym okresie Sprzedawca ma prawo nie uznać wyceny i / lub warunków w niej zastosowanych za ważne. Zamówienia są uznawane za ważne tylko wtedy, gdy zostały przekazane Sprzedającemu na piśmie (również przesłane faksem lub pocztą elektroniczną) i muszą określać, dla każdej zamówionej pozycji: ilość i dokładną nazwę. Zamówienia są wiążące i wiążące dla Klienta. Wszelkie zmiany i / lub anulowanie wysłanych zamówień muszą być wymagane przez Klienta zawsze i wyłącznie na piśmie i mogą być zaakceptowane przez Sprzedawcę tylko w przypadku, gdy nie jest to materiał specjalny i tylko wtedy, gdy producent towarów zaakceptuje podobne żądanie od Sprzedawcy. Ponadto Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dostarczania produktów w wersjach innych niż wskazane w katalogach, cennikach itp. i zgłoszonych na zamówienia Klienta w równoważnych wykonaniach, które nie przedstawiają zmian w cechach funkcjonalnych; chcąc otrzymać konkretne wykonanie produktu, należy złożyć wyraźne żądanie, po którym nastąpi określona akceptacja Sprzedawcy. Wszelkie deklaracje poświadczające pochodzenie towarów lub certyfikaty zgodności muszą być wymagane od Sprzedającego przy składaniu zamówienia. Nie akceptujemy żadnego rodzaju kar związanych z realizacją zamówień otrzymanych przez Sprzedającego.

WARUNKI DOSTAWY: Warunki dostawy nie są obowiązkowe, lecz mają charakter orientacyjny (z wyjątkiem nieprzewidzianych okoliczności): oznacza to, że nawet jeśli są one przestrzegane przez Sprzedającego w miarę możliwości, są one zawsze i tylko orientacyjne, a Sprzedający musi polegać na warunkach dostawy podawanych od czasu do czasu przez producenta. Ponadto Sprzedawca nie uważa się za zobowiązanego do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania i zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu dostawy i/lub anulowania zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej i/lub nieprzestrzegania warunków umowy przez Klienta.

CENY I OPŁATY: Ceny wskazane przez Sprzedającego, przy ustnych lub pisemnych ofertach, są zawsze przeznaczone dla towarów dostarczanych loco magazyn Sprzedającego (Incoterms ExWorks), z wyłączeniem opakowania i transportu; Sprzedający zastrzega sobie również prawo do ich zmiany, jeśli w trakcie dostawy będzie zmuszony do ich modyfikacji w wyniku zmian cen narzuconych przez producentów. W szczególnych sytuacjach, gdy klient korzysta z warunku „carriage free”, Sprzedawca może zażądać opłaty za zarządzanie zamówieniem w wysokości 5,00 € za każde otrzymane zamówienie klienta, jeśli podstawa opodatkowania związana ze sprzedażą produktów jest niższa niż 100,00 €.

WARUNKI DOSTAWY I WYSYŁKI: Dostępna metoda wysyłki to CPT – Carriage Paid To – Incoterms z kosztem naliczonym na fakturze lub EXW – ExWorks – Incoterms. Dostępni kurierzy to: DHL lub DHL Express. W przypadku CPT kwota kosztów wysyłki zależy od wagi, objętości i wybranej usługi i zostanie naliczona bezpośrednio na fakturze. W przypadku zamówień produktów niedostępnych w magazynie, dostawa zostanie przekazana Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji od dostawcy. Towar wysyłany jest kurierem na adres wskazany przez Klienta. Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem wskazanego adresu wysyłki. Jeżeli kurier zwróci towar Sprzedawcy z powodu niemożności dostarczenia go Klientowi, kosztami nieudanej przesyłki zostanie obciążony Klient. Nie dotyczy to sytuacji, gdy okoliczność uniemożliwiająca dostawę nie jest zawiniona przez samego Klienta lub gdy był on czasowo niezdolny do przyjęcia oferowanej usługi, chyba że Sprzedawca nie poinformował o wykonaniu takiej usługi i/lub Klient otrzymał powiadomienie o wysyłce i śledzeniu przesyłki wysłane automatycznie pocztą elektroniczną. Zamówienie może być realizowane poprzez dostawy częściowe lub wielokrotne przesyłki opłacane przez Klienta, jeśli dostawy częściowe są niedopuszczalne Klient musi o tym poinformować wraz z zamówieniem.

PRZESYŁKI: Dostawa jest rozumiana jako dokonana w magazynie Sprzedawcy, po przekazaniu materiału bezpośrednio Klientowi lub przewoźnikowi, niezależnie od tego, czy kurier został wybrany przez Sprzedawcę czy Klienta; przesyłki są zawsze przeznaczone do realizacji w imieniu Klienta i na jego własne ryzyko, nawet w przypadkach, w których przyznano „bezpłatne w miejscu przeznaczenia”. Jeśli klient nie udzielił instrukcji dotyczących wysyłki towarów lub nie odebrał ich niezwłocznie, zostaną one wysłane kurierem za pobraniem. Jeżeli klient wskazał, że dokona odbioru w magazynie Sprzedawcy, w przypadku nieodebrania lub opóźnienia w odbiorze, koszty poniesione w związku z pobytem w magazynie zostaną naliczone na poczet kosztów Sprzedawcy i bez odpowiedzialności Sprzedawcy za ich zachowanie.

SPORY: Reklamacje dotyczące wszelkich manipulacji lub braków materiałów muszą być zawsze zgłaszane przez odbiorcę przewoźnikowi. Odbiorca musi zgłosić wady w ciągu ośmiu dni od ich otrzymania, a wady ukryte w ciągu ośmiu dni od ich wykrycia . Reklamacja nigdy nie będzie podstawą do anulowania lub zmniejszenia zamówienia przez Klienta, a tym bardziej do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania przez Sprzedawcę. Reklamacja nie zostanie w żaden sposób uznana, jeśli zakwestionowane części zostały naruszone, naprawione lub zmontowane. Jakikolwiek spór dotyczący produktów wysyłanych lub już wysłanych lub będących w posiadaniu Klienta, nie zwalnia go z obowiązku odebrania całej zamówionej ilości, a w każdym razie z dokonania płatności w ustalonym terminie.

PŁATNOŚCI: Płatności należy dokonywać w sposób ustalony w zamówieniu. Po upływie uzgodnionego terminu płatności, bez uszczerbku dla prawa do żądania zapłaty, Sprzedawca naliczy odsetki za zwłokę, których wysokość zostanie ustalona zgodnie z przepisami obowiązującej ustawy Kodeksu Cywilnego ar. 481. Ponadto, w przypadku opóźnienia lub braku płatności ze strony Klienta, Sprzedawca może zawiesić dostawę zamówionych towarów lub anulować pozostałą część zamówienia, powiadamiając o tym Klienta, który nie będzie uprawniony do odszkodowania lub rekompensaty jakiegokolwiek rodzaju, bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw Sprzedawcy.

ZWROTY: Wszelkie zwroty towarów muszą być zawsze wcześniej uzgodnione z biurem sprzedaży, nawet w przypadku nieprawidłowej dostawy przez Sprzedawcę i mogą być przyjęte tylko wtedy, gdy materiał i jego opakowanie są całkowicie nienaruszone . W przypadku towarów regularnie zarządzanych przez Sprzedawcę w magazynie, zwrot z powodu nieprawidłowego zamówienia przez Klienta będzie wiązał się z opłatą w wysokości 10% podlegającej opodatkowaniu wartości pozycji w celu przetworzenia pliku, przy minimalnej kwocie 15,00 €. W przypadku materiałów specjalnych lub nie znajdujących się w katalogu lub nie zarządzanych w magazynie i specjalnie zamówionych, zwrot nie może być w żaden sposób zaakceptowany. Z wyjątkiem przypadku nieprawidłowej dostawy przez Sprzedawcę, dostawa zatwierdzonego zwrotu będzie zawsze obowiązkiem Klienta, w przypadku korzystania z kuriera Sprzedawcy koszt zostanie naliczony.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedogodności jakiegokolwiek rodzaju, które wystąpią podczas korzystania z produktów sprzedawanych przez Sprzedawcę, niezależnie od tego, czy zostaną one uznane za wadliwe, czy nie, nawet w przypadku, gdy Sprzedawca zaprojektował odpowiednie zastosowanie. Ponadto Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za otrzymanie rysunków, w tym rysunków stanowiących podstawę ograniczeń NDA (Non Disclosure Agreement) lub patentów, przesłanych przez Klienta w celu specyfikacji zamawianego materiału. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji dotyczącej przydatności komponentów w odniesieniu do określonego typu lub obszaru zastosowania , ponieważ przydatność ta jest powiązana z konstrukcyjnymi aspektami zastosowania. Komponenty muszą zostać przetestowane przez klienta w warunkach rzeczywistego użytkowania pod kątem jego konkretnego zastosowania i potrzeb.

RĘKOJMIA ZA WADY: W sprawach rękojmi za wady rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy ustawy.

ODSTĘPSTWA: Wszelkie odstępstwa lub zmiany niniejszych ogólnych warunków sprzedaży muszą zostać wyraźnie potwierdzone i zaakceptowane na piśmie przez przedstawicieli prawnych stron umowy.

PRAWNA SIEDZIBA I WŁAŚCIWY SĄD: Prawna siedziba Sprzedającego znajduje się w Warszawa ul. Dziewosłęby 14/1, w przypadku wszelkich sporów właściwym sądem jest sąd w Warszawa, z wyłączeniem wszelkich innych. w przypadku wszelkich sporów właściwym sądem jest sąd w Warszawa, z wyłączeniem wszelkich innych.

S.T.M. Systemy i Technologie Mechaniczne Sp. z o.o.
– ul. Dziewosłęby 14/1 – 04-403 Warszawa – POLAND –
Tel: +48226735548 – E-mail: info@stmech.com
– VAT ID: PL9521961557-